logo logo

Feniks

O projekcie

Fundacja im. Królowej Polski św. Jadwigi jako partner Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie w Poznaniu w okresie od 30.06.2017 – 29.06.2019 realizuje projekt „Feniks”

Projekt jest realizowany w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014 – 2020 Oś priorytetowa 7: Włączenie społeczne; Działanie 7.1 Aktywna integracja; Poddziałanie 7.1.2. Aktywna integracja – projekty konkursowe.

Celem głównym jest zmniejszenie skali zagrożenia ubóstwem i wykluczeniem społecznym osób zamieszkujących Poznań.

W ramach projektu Fundacja im. Królowej Polski św. Jadwigi, będzie realizowała następujące zadania:

Klub Integracji Społecznej, prowadzony wspólnie z Miejskim Ośrodkiem Pomoc Rodzinie. Program skierowany jest do 280 osób bezrobotnych i biernych zawodowo. W ramach KIS uczestnicy będą mogli skorzystać z:

 • warsztatów grupowych w zakresie rozwijania umiejętności społecznych, umiejętności poszukiwania pracy, 
 • doradztwa zawodowego
 • konsultacji psychologicznych i doradztwa w zakresie umiejętności osobistych
 • kursu zarządzania finansami osobistymi
 • kursu zrządzania wizerunkiem
 • indywidualnego wsparcia specjalisty w zakresie poszukiwania pracy (trenera pracy)
 • kursu języka angielskiego

Uczestnicy KIS będą mogli również podnieść swoje kwalifikacje na rynku pracy w kursach zawodowych oraz wziąć udział w kilkumiesięcznych stażach zawodowych.

Wsparcie dla osób z niepełnosprawnościami, program skierowany do 395 osób niepełnosprawnych, które będą mogły skorzystać z działań skierowanych na podnoszenie ich kompetencji społecznych i zawodowych, a także z indywidualnego poradnictwa aktywizacyjnego w zakresie kompetencji życiowych. Formy wsparcia przewidziane w programie:

 • warsztaty grupowe w zakresie rozwijania umiejętności społecznych, umiejętności poszukiwania pracy, itp.
 • indywidualne doradztwo zawodowe
 • indywidualne wsparcie specjalisty w zakresie poszukiwania pracy 
 • szkolenia zawodowe indywidualne i grupowe
 • zatrudnienie wspomagane (wsparcie trenera pracy pomagającego osobie niepełnosprawnej w adaptacji w nowym miejscu pracy)
 • konsultacje psychologiczne i doradztwo w zakresie umiejętności osobistych
 • poradnictwo aktywizacyjne w zakresie podniesienia kompetencji życiowych
 • praca nad usamodzielnianiem w ramach kontraktu z Trenerem Aktywności
 • udział w Integracyjnym Wyjeździe Aktywizacji Społeczno-Zawodowej
 • wsparcie instruktora usamodzielniania – rehabilitanta, logopedy
 • staże zawodowe
 • poradnictwo prawne

Wsparcie dla osób pracujących, program skierowany do 150 osób pracujących zagrożonych ubóstwem i wykluczeniem społecznym. Uczestnikom oferujemy indywidualne doradztwo zawodowe mające na celu diagnozę kwalifikacji i kompetencji oraz przygotowanie Indywidualnego Planu Działania. W ramach programu dla każdej grupy przewidziany jest wyjazd szkoleniowy. W trakcie wyjazdu uczestnicy będą brali udział w:

grupowych warsztatach umiejętności psychospołecznych
indywidualnych konsultacjach psychologicznych
indywidualnym poradnictwie prawnym

Ponadto uczestnikom programu oferujemy możliwość udziału w kursach zawodowych podnoszących kwalifikacje.

Szkolenia zawodowe, skierowane dla uczestników wszystkich programów projektu. Działania będą realizowane zgodnie ze standardami jakości potwierdzającymi uzyskane kwalifikacje.

 

Lista rankingowa

Lista rankingowa

01-12-2017

Lista przedsiębiorstw społecznych, które zostały zakwalifikowane do otrzymania bezzwrotnego wsparcia finansowego na utworzenie nowego miejsca pracy w istniejących przedsiębiorstwach społecznych


więcej
XV posiedzenie Komisji Oceny Wniosków

XV posiedzenie Komisji Oceny Wniosków

17-11-2017

Fundacja im. Królowej Polski św. Jadwigi informuje, iż w dniu 24 listopada br. odbędzie się piętnaste posiedzenie Komisji Oceny Wniosków w ramach projektu „Ośrodek Wsparcia Ekonomii Społecznej w subregionie kaliskim” współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Poddziałania 7.3.2 Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014-2020.


więcej
Wizyta Komitetu Ekonomii Społecznej

Wizyta Komitetu Ekonomii Społecznej

13-10-2017

Fundacja zorganizowała drugą wizytę studyjną dla przedstawicieli Komitetu Ekonomii Społecznej w Poznaniu.


więcej
zobacz wszystkie aktualności