logo logo

Możesz wszystko

O projekcie

Projekt pn. „Możesz wszystko” jest projektem realizowanym w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014-2020.

Oś priorytetowa 7: Włączenie społeczne

Działanie 7.1. Aktywna integracja

Poddziałanie 7.1.2. Aktywna integracja – projekty konkursowe

Celem projektu jest integracja społeczna i zawodowa 200 osób zagrożonych wykluczeniem społecznym, zamieszkałych w Wielkopolsce poprzez wykorzystanie różnorodnych metod aktywizujących, prowadzących do zdobycia nowych kwalifikacji zawodowych i społecznych oraz podjęcie zatrudnienia przez 40 uczestników projektu.

Grupa docelowa – 200 osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym, biernych zawodowo, w wieku aktywności zawodowej (15-64 l.) z terenu województwa wielkopolskiego.

Działania przewidziane w projekcie:

  • identyfikacja potrzeb społeczno-zawodowych uczestników – przygotowanie diagnozy społecznej i zawodowej (IPD)
  • wzmocnienie kompetencji społeczno-zawodowych poprzez Kurs Umiejętności Społecznych (24h), Samopomocowe Grupy Wsparcia (96h), Kurs Aktywnego Poszukiwania Pracy (24h)
  • kompleksowa usługa pośrednictwa pracy
  • kursy podnoszące kwalifikacje zawodowe 
  • staże zawodowe
Lista rankingowa

Lista rankingowa

01-12-2017

Lista przedsiębiorstw społecznych, które zostały zakwalifikowane do otrzymania bezzwrotnego wsparcia finansowego na utworzenie nowego miejsca pracy w istniejących przedsiębiorstwach społecznych


więcej
XV posiedzenie Komisji Oceny Wniosków

XV posiedzenie Komisji Oceny Wniosków

17-11-2017

Fundacja im. Królowej Polski św. Jadwigi informuje, iż w dniu 24 listopada br. odbędzie się piętnaste posiedzenie Komisji Oceny Wniosków w ramach projektu „Ośrodek Wsparcia Ekonomii Społecznej w subregionie kaliskim” współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Poddziałania 7.3.2 Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014-2020.


więcej
Wizyta Komitetu Ekonomii Społecznej

Wizyta Komitetu Ekonomii Społecznej

13-10-2017

Fundacja zorganizowała drugą wizytę studyjną dla przedstawicieli Komitetu Ekonomii Społecznej w Poznaniu.


więcej
zobacz wszystkie aktualności