logo logo

Poprawa dostępu do usług społecznych w powiecie ostrzeszowskim

O projekcie

Fundacja im. Królowej Polski św. Jadwigi jako partner Powiatu Ostrzeszowskiego/Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Ostrzeszowie oraz Gminy Czajków/Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Czajkowie w okresie od 01.01.2017 – 31.12.2018 realizuje projekt „Poprawa dostępu do usług społecznych w powiecie ostrzeszowskim”.

Projekt jest realizowany w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014 – 2020 Oś priorytetowa 7: Włączenie społeczne; Działanie 7.2 usługi społeczne i zdrowotne; Poddziałanie 7.2.1 Usługi społeczne – projekty pozakonkursowe realizowane przez jednostki samorządu terytorialnego i ich jednostki organizacyjne.

Głównym celem projektu jest zwiększenie dostępu i wzrost liczby usług społecznych i zdrowotnych, w tym usług wsparcia rodziny i systemu pieczy zastępczej i usług asystenckich.

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Ostrzeszowie jako Partner Wiodący przeprowadzi następujące działania:
zaangażowanie koordynatora rodzinnej pieczy zastępczej;
szkolenia podnoszące kwalifikacje dla rodzin zastępczych;
uruchomienie poradnictwa specjalistycznego indywidualnego i grupowego zgodnie ze zdiagnozowanymi potrzebami uczestników projektu (np. psycholog, pedagog, terapeuta, logopeda);
przeszkolenie 9 kandydatów na rodziców zastępczych.

Partnerzy gminni i Partner pozarządowy zrealizują następujące działania:

  1. Gmina Czajków – Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Czajkowie:
    • zatrudnienie asystenta rodziny do pracy z uczestnikami projektu, wraz z wyposażeniem jego stanowiska pracy;
    • poradnictwo specjalistyczne dla rodzin;
  2. Fundacja im. Królowej Polski św. Jadwigi:
    • organizacja i realizacja Akademii Rodzicielstwa Zastępczego dla 62 osób (30 uczestników projektu oraz 32 osoby z ich najbliższego otoczenia). W ramach Akademii zaplanowano zajęcia dla rodziców oraz dla dzieci przebywających w pieczy zastępczej , a także dla osób z otoczenia, zgodnie z zakresem wskazanym w czasie poradnictwa specjalistycznego i potrzebami zdiagnozowanymi przez koordynatora pieczy zastępczej, m.in. z zakresu: uzależnień u dzieci, porad seksuologa, ryzykownych zachowań finansowych w gospodarstwie domowym, przeżywania straty i kryzysu, prawa rodzinnego, rewalidacji i rehabilitacji dziecka niepełnosprawnego w rodzinie zastępczej, kompensowania opóźnień edukacyjnych oraz innych, zgodnych z zainteresowaniem uczestników.
Lista rankingowa

Lista rankingowa

01-12-2017

Lista przedsiębiorstw społecznych, które zostały zakwalifikowane do otrzymania bezzwrotnego wsparcia finansowego na utworzenie nowego miejsca pracy w istniejących przedsiębiorstwach społecznych


więcej
XV posiedzenie Komisji Oceny Wniosków

XV posiedzenie Komisji Oceny Wniosków

17-11-2017

Fundacja im. Królowej Polski św. Jadwigi informuje, iż w dniu 24 listopada br. odbędzie się piętnaste posiedzenie Komisji Oceny Wniosków w ramach projektu „Ośrodek Wsparcia Ekonomii Społecznej w subregionie kaliskim” współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Poddziałania 7.3.2 Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014-2020.


więcej
Wizyta Komitetu Ekonomii Społecznej

Wizyta Komitetu Ekonomii Społecznej

13-10-2017

Fundacja zorganizowała drugą wizytę studyjną dla przedstawicieli Komitetu Ekonomii Społecznej w Poznaniu.


więcej
zobacz wszystkie aktualności