logo logo

ZREALIZOWANE PROJEKTY

Wsparcie dla Gruzji

Wsparcie dla Gruzji

1 maja rozpoczęliśmy realizację projektu „Wypracowanie wytycznych dla Modelowego Ośrodka Reintegracji Społecznej i Zawodowej Osób Niepełnosprawnych w Gruzji”, którego celem było przeciwdziałanie wykluczeniu społecznemu i defaworyzacji osób z niepełnosprawnościami w Gruzji. W ramach projektu zaplanowane były wizyty studyjne (w Polsce i Gruzji), które pozwoliły na opracowanie wytycznych dla organizacji Modelowego Ośrodka Reintegracji Społecznej i Zawodowej Osób z Niepełnosprawnościami.

Projekt był współfinansowany w ramach programu polskiej współpracy rozwojowej Ministerstwa Spraw Zagranicznych.

Relacja z pierwszej wizyty delegacji gruzińskiej w Polsce (23-28.07.2016 r.) tutaj

Profesjonalizacja instytucji certyfikujących i wspierających Zakup prospołeczny

Profesjonalizacja instytucji certyfikujących i wspierających Zakup prospołeczny

Projekt Profesjonalizacja instytucji certyfikujących i wspierających „Zakup prospołeczny” realizowany był przez Fundację im. Królowej Polski św. Jadwigi w partnerstwie z Regionalnym Ośrodkiem Polityki Społecznej w Poznaniu oraz Wyższą Szkołą Nauk Humanistycznych i Dziennikarstwa. Głównym jego celem była wymiana doświadczeń i podniesienie kwalifikacji przedstawicieli instytucji przyznających Znak „Zakup prospołeczny” i wspierających certyfikację z terenu ośmiu województw przede wszystkim w zakresie skutecznego marketingu i promocji ekonomii społecznej.

PWP Wspólnie do celu

PWP Wspólnie do celu

Projekt „PWP Wspólnie do celu” współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego skierowany był do osób posiadających orzeczenie o niepełnosprawności umysłowej lub sprzężonej w stopniu lekkim lub umiarkowanym wraz z opiekunami, zamieszkałych na terenie powiatu poznańskiego i miasta Poznania, niezatrudnionych, w wieku 16-64 lat.

Udział w projekcie zapewniał spotkanie z psychologiem w celu rozpoznania indywidualnych potrzeb i ustalenia ścieżki rehabilitacji społecznej i zawodowej, 7-dniowy wyjazd rekreacyjno-szkoleniowy – trening umiejętności społecznych (osobno dla osób niepełnosprawnych i opiekunów) i warsztaty poszukiwania pracy (dla osób niepełnosprawnych), których celem było przygotowanie uczestników do podjęcia zatrudnienia. Prowadzone było doradztwo indywidualne (psychologa/pracownika socjalnego, trenera pracy, który pomagał w poszukiwaniu ofert pracy, przygotowaniu do rozmowy kwalifikacyjnej, doradcy zawodowego dla osób niepełnosprawnych). Przeprowadzono warsztaty psychoedukacyjne w zakresie rozwijania inteligencji emocjonalnej, komunikacji społecznej, asertywności, wzmacniania poczucia własnej wartości (osobno dla osób niepełnosprawnych i opiekunów). Odbyły się również kursy zawodowe dla osób niepełnosprawnych.

Szansa dla Ciebie

Szansa dla Ciebie

Projekt Szansa dla Ciebie skierowany był do osób niepełnosprawnych w wieku 15-64, bezrobotnych, z terenu powiatu szamotulskiego. Celem projektu było zdobycie przez uczestników umiejętności poruszania się po rynku pracy, wzrost motywacji do podejmowania aktywności zawodowej i społecznej oraz zdobycie nowych kwalifikacji prowadzących do podjęcia zatrudnienia. Uczestnicy korzystali z dwutygodniowych obozów szkoleniowych, indywidualnego doradztwa, nauki obsługi komputera, kursów zawodowych, a najbardziej zaangażowani otrzymali płatny półroczny staż u pracodawcy. Projekt współfinansowany był ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego.

WAZON - Wsparcie Aktywizacji Zawodowej Osób Niepełnosprawnych

WAZON - Wsparcie Aktywizacji Zawodowej Osób Niepełnosprawnych

Projekt WAZON - Wsparcie Aktywizacji Zawodowej Osób Niepełnosprawnych skierowany był do osób niepełnosprawnych w wieku 15-64, niezatrudnionych, nieprowadzących działalności gospodarczej i niewykonujących innej pracy zarobkowej, z terenu województwa wielkopolskiego.

Celem projektu było zdobycie przez uczestników umiejętności poruszania się po rynku pracy, wzrost motywacji i konsekwencji do podejmowania aktywności zawodowej i społecznej oraz zdobycie nowych kwalifikacji, a w efekcie podjęcie zatrudnienia.

Uczestnicy korzystali z dwutygodniowego obozu szkoleniowego, indywidualnego doradztwa, nauki obsługi komputera, kursów zawodowych oraz płatnego półrocznego stażu u pracodawcy. Projekt współfinansowany był ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego.

Kupon - Kompleksowy Program wsparcia Osób Niepełnosprawnych

Kupon - Kompleksowy Program wsparcia Osób Niepełnosprawnych

Projekt KuPON – Kompleksowy Program Wsparcia osób Niepełnosprawnych skierowany był do osób niepełnosprawnych w wieku 15-64, nieaktywnych zawodowo lub bezrobotnych, z terenu powiatów: średzkiego, wrzesińskiego, słupeckiego, gnieźnieńskiego, kolskiego, konińskiego oraz miasta Konina. Celem projektu było zdobycie przez uczestników umiejętności poruszania się po rynku pracy, wzrost motywacji i konsekwencji do podejmowania aktywności zawodowej i społecznej oraz zdobycie nowych kwalifikacji prowadzących do podjęcia zatrudnienia. Uczestnikom wyjeżdżali na dwutygodniowy obóz szkoleniowy, korzystali z indywidualnego doradztwa, uczyli się obsługi komputera oraz korzystali z różnych kursów zawodowych. Najbardziej zaangażowani otrzymali płatny półroczny staż u pracodawcy. Projekt współfinansowany był ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego.

PWP Można inaczej. Nowe metody pracy z rodzinami osób niepełnosprawnych.

PWP Można inaczej. Nowe metody pracy z rodzinami osób niepełnosprawnych.

Projekt Można inaczej. Nowe metody pracy z rodzinami osób niepełnosprawnych skierowany był do osób niepełnosprawnych i ich opiekunów z terenu Wielkopolski. Celem było pobudzenie aktywności zawodowej i społecznej tych osób w kierunku usamodzielnienia na rynku pracy i budowania własnej sieci wsparcia. Projekt realizowany był we współpracy z włoskim Konsorcjum SIR z Mediolanu, które wypracowało i wdrożyło unikalny system zintegrowanego wsparcia, obejmujący życie rodzinne, zawodowe, rozwój jednostki (osoby niepełnosprawnej i opiekuna) oraz sferę społeczno-edukacyjną. W wyniku współpracy z partnerem możliwa była adaptacja sprawdzonych i profesjonalnych rozwiązań.

KIS

KIS

Sieć klubów integracji społecznej

Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie

Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie

Projekt Pomoc – Aktywizacja – Wsparcie (PAW) realizowany przez Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie w Poznaniu w partnerstwie z Fundacją im. Królowej Polski św. Jadwigi miał na celu m.in. zwiększenie umiejętności społecznych i zawodowych osób zagrożonych wykluczeniem społecznym. W ramach projektu realizowane były wyjazdowe warsztaty i treningi w zakresie umiejętności społecznych oraz doradztwo prawne, psychologiczne i zawodowe dla osób niepełnosprawnych, jak również warsztaty dla opiekunów ON z zakresu radzenia sobie ze stresem i wypalenia opiekuńczego oraz wsparcie procesu rehabilitacji społecznej i zawodowej przez opiekunów.

CESON - Centrum Ekonomii Społecznej Osób Niepełnosprawnych

CESON - Centrum Ekonomii Społecznej Osób Niepełnosprawnych

Centrum Ekonomii Społecznej Osób Niepełnosprawnych przy Fundacji im. Królowej Polski św. Jadwigi prowadzone w ramach partnerskiego projektu realizowanego wspólnie z Regionalnym Ośrodkiem Polityki Społecznej od 1 marca 2011 było kontynuacją i efektem zbieranych przez wiele lat doświadczeń i podjętych już wcześniej licznych działań Partnera i Fundacji w tym zakresie. CESON zajmował się dostosowaniem instrumentów ekonomii społecznej do potrzeb osób niepełnosprawnych. W ramach CESON w całej Wielkopolsce powstało wiele grup inicjatywnych, złożonych przede wszystkim z osób niepełnosprawnych mogących i chcących działać w sferze ekonomii społecznej. Przeprowadzano szkolenia, indywidualne i grupowe doradztwo, a dla powstających i istniejących podmiotów oferowana była pomoc w prowadzeniu księgowości, wsparcie marketingowe, prawne etc.

Akademia Aktywności

W ramach projektu realizowane są warsztaty integracyjno – psychologiczne dla 12 osób niepełnosprawnych i ich opiekunów, zamieszkałych na terenie gmin Kaźmierz, Obrzycko. Podczas warsztatów uczestnicy otrzymują wsparcie motywujące do podejmowania aktywności wśród lokalnej społeczności, mobilizujące do zmiany postaw życiowych i tworzenia grupy wsparcia.

Dobry Początek

W ramach projektu realizowane są warsztaty integracyjno – psychologiczne dla 12 osób niepełnosprawnych i ich opiekunów, zamieszkałych na terenie gmin Kościelec, Osiek Mały, Koło. Podczas warsztatów uczestnicy otrzymują wsparcie motywujące do podejmowania aktywności wśród lokalnej społeczności, mobilizujące do zmiany postaw życiowych i tworzenia grupy wsparcia.

Program nowych szans

Program nowych szans

Program nowych szans – pod tym hasłem realizowane są projekty szkoleniowe w Wielkopolsce i w województwie kujawsko-pomorskim. Adresowane do niepracujących osób niepełnosprawnych po 45 roku życia, którym proponujemy kompleksowe wsparcie – dwutygodniowo obóz szkoleniowy, intensywną naukę obsługi komputera, indywidualne doradztwo. Projekty współfinansowane ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego.

Ekonomia społeczna jako atut

Ekonomia społeczna jako atut

Wielkopolski projekt szkoleniowy „Ekonomia społeczna jako atut”. W projekcie przeszkolono 450 osób powiązanych z instytucjami sektora ekonomi społecznej w Wielkopolsce. W czasie trzydniowych spotkań omawiano następujące tematy: podstawy przedsiębiorczości społecznej, finansowanie ekonomii społecznej, prezentacja, negocjacja, strategia, budowanie wizerunku podmiotu ES i jego produktu/usług, działalność reklamowa, marketingowa (w tym w kontaktach z mediami). Projekt współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego.

We wcześniej realizowanym projekcie tego typu, pod tytułem „Zaproszenie do ekonomii społecznej” Fundacja w tym projekcie również przeszkoliła 450 osób.

Praca na miarę Twoich potrzeb | Elastyczne i alternatywne formy zatrudnienia

Praca na miarę Twoich potrzeb | Elastyczne i alternatywne formy zatrudnienia

Wielkopolski projekt promocyjno-informacyjny:  Praca na miarę Twoich potrzeb. Elastyczne i alternatywne formy zatrudnienia. W projekcie przeprowadzono w w każdym z 31 powiatów Wielkopolski kilkugodzinne konferencje informacyjno-promocyjne. Zaproszeni eksperci oraz atrakcyjna (audiowizualna) prezentacja rozwiązań praktycznych pomagały zrozumieć zasady elastycznych form zatrudnienia. Równolegle prowadzono kampanię medialną i plakatowo-ulotkową. Projekt współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego. Podobny projekt Fundacja zrealizowała na terenie województwa kujawsko-pomorskiego pod hasłem „Elastycznie zatrudniony”.

Zobacz stronę internetową projektu.

Ekonomia społeczna - ekonomia sukcesu | Ekonomia Społecznego Sukcesu | Wielkopolska Ekonomia Społeczna

Ekonomia społeczna - ekonomia sukcesu | Ekonomia Społecznego Sukcesu | Wielkopolska Ekonomia Społeczna

Projekty promujące ekonomię społeczną w Wielkopolsce i w Łódzkiem: „Ekonomia społeczna - ekonomia sukcesu” (w woj. łódzkim), „Ekonomia Społecznego Sukcesu” oraz „Wielkopolska Ekonomia Społeczna” (w woj. wlkp.). Wspólna cechą tych projektów był cel – dostarczenie społeczeństwu informacji oraz kształtowanie pozytywnego stosunku do ekonomii społecznej – oraz metody działania: były to kampanie promocyjne, prowadzone równolegle w prasie, radiu, telewizji i Internecie. Projekty współfinansowane ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego.

Wiem, jak pomagać

Wiem, jak pomagać

Wielkopolski projekt szkoleniowy „Wiem, jak pomagać. Podnoszenie kwalifikacji otoczenia instytucjonalnego osób niepełnosprawnych" (projekt szkoleniowy, w którym 600 osób z różnych instytucji zajmujących się osobami niepełnosprawnymi miały okazję do poznania się i wymiany doświadczeń poprzez uczestnictwo w warsztatach, dyskusjach, burzy mózgów, spotkaniach z ON i pracodawcą). Projekt współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego oraz z budżetu PFRON.

Pełnosprawny sukces. Promocja nowej integracji

Pełnosprawny sukces. Promocja nowej integracji

Ogólnopolski projekt promocyjny „Pełnosprawny sukces. Promocja nowej integracji”, który w konkursie Dobre praktyki EFS uzyskał tytuł Najlepsza Inwestycja w Człowieka 2007, (kampania dotarła bezpośrednio do ponad 5000 osób, wywołała 200 publikacji medialnych, objęła 50 spotkań informacyjno-promocyjnych z niepełnosprawnymi ludźmi sukcesu). Projekt współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego oraz z budżetu PFRON. Zobacz stronę internetową tego projektu.

Baron

Baron

Projekt BARON – Bezpośrednia Aktywizacja Osób Niepełnosprawnych skierowany był do osób niepełnosprawnych w wieku od 15 do 64 lat, bezrobotnych, z terenu powiatów: średzkiego, wrzesińskiego, słupeckiego, gnieźnieńskiego, jarocińskiego i pleszewskiego. Celem projektu było zdobycie przez uczestników umiejętności poruszania się po rynku pracy, wzrost motywacji do podejmowania aktywności zawodowej i społecznej oraz zdobycie nowych kwalifikacji prowadzących do podjęcia zatrudnienia. Uczestnikom wyjeżdżali na dwutygodniowe obozy szkoleniowe, otrzymywali indywidualne doradztwo, kursy obsługi komputera, kursy zawodowe, a najbardziej zaangażowani odbyli płatny półroczny staż u pracodawcy. Projekt współfinansowany był ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego.

Razem łatwiej

Projekt skierowany był do osób z orzeczoną niepełnosprawnością, zamieszkujących w Wielkopolsce poza miastami grodzkimi w gminach: Mosina, Puszczykowo, Komorniki, Buk, Stęszew, Luboń, Brodnica oraz w dwóch powiatach: poznańskim i śremskim.

Projekt zakładał rehabilitację osób z niepełnosprawnością – kompleksowe specjalistyczne wsparcie, którego skutki będą widoczne we wszystkich trzech sferach funkcjonowania człowieka: PSYCHE (sfera psychiczna), SOMA (sfera biologiczna-cielesna) i POLIS (sfera społeczna).

Okres realizacji projektu: 01.09.2016–30.11.2016.

Projekt współfinansowany ze środków PFRON będących w dyspozycji Samorządu Województwa Wielkopolskiego.

 

 

Lista rankingowa

Lista rankingowa

01-12-2017

Lista przedsiębiorstw społecznych, które zostały zakwalifikowane do otrzymania bezzwrotnego wsparcia finansowego na utworzenie nowego miejsca pracy w istniejących przedsiębiorstwach społecznych


więcej
XV posiedzenie Komisji Oceny Wniosków

XV posiedzenie Komisji Oceny Wniosków

17-11-2017

Fundacja im. Królowej Polski św. Jadwigi informuje, iż w dniu 24 listopada br. odbędzie się piętnaste posiedzenie Komisji Oceny Wniosków w ramach projektu „Ośrodek Wsparcia Ekonomii Społecznej w subregionie kaliskim” współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Poddziałania 7.3.2 Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014-2020.


więcej
Wizyta Komitetu Ekonomii Społecznej

Wizyta Komitetu Ekonomii Społecznej

13-10-2017

Fundacja zorganizowała drugą wizytę studyjną dla przedstawicieli Komitetu Ekonomii Społecznej w Poznaniu.


więcej
zobacz wszystkie aktualności